Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 06 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: ZANMUMARBLE WHITE, ZANMUMARBLE, HẠ ĐEN, VN116, VN1519, HERVIT 53

( - 05/07/2019,10:23:08) 


 Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2019_55

8/5/2019

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

Van Zanten Breeding B.V.

ZANMUMARBLE WHITE

Hoa Cúc – Chrysanthemum L.

21/6/2019

2019_56

ZANMUMARBLE

2019_71

27/5/2019

Không

Trường Đại Học Nông - Lâm Bắc Giang

HẠ ĐEN

Nho –

Vitis vinifera L

27/6/2019

2019_83

03/6/2019

Viện Nghiên Cứu Ngô

VN116

Ngô –

Zea mays L.

03/6/2019

2019_84

VN1519

2019_82

Công ty luật TNHH Phạm và Liên danh

Herbonis AG

HERVIT 153

Cà – Solanum glaucophyllum Desf.

19/6/2019