Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Chấp nhận đổi tên 03 giống đăng ký bảo hộ giống cây trồng: ĐC1; ĐC2; ĐC3

( - 12/07/2019,01:12:19) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận đổi tên giống đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Xét Tờ khai yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký Bảo hộ giống cây trồng ngày 13/08/2018;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 Chấp nhận đổi tên đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Loài cây trồng

Tên đăng ký

Tên sửa đổi

Ngày

chấp nhận sửa đổi

2017_197

28/8/2017

Lúa –

Oryza sativa L.

ĐC1

TBR88

12/7/2019

2017_198

28/8/2017

ĐC2

TBR89

2018_81

18/6/2018

ĐC3

TBR87