Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 09 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: QUÝ MAI; MHC2; BB055; BB350; BB376; BB434; BB523; BB584; BB586;

( - 23/07/2019,03:53:01)  Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2019_93

18/6/2019

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Á

Giang Yuke Ming, Balraj Mann

QUÝ MAI

Tếch - Tectona grandis L. F.

18/7/2019

2019_111

25/6/2019

Không

Công ty TNHH Mahyco Việt Nam

MHC2

Lúa –

Oryza sativa L.

22/7/2019

2019_113

28/6/2019

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

BB055

Keo lai – Acacia mangium Willd.

2019_114

BB350

2019_115

BB376

2019_116

BB434

2019_117

BB523

2019_118

BB584

2019_119

BB586