Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Chấp nhận đổi tên 01 giống đăng ký bảo hộ giống cây trồng: HMT09

( - 31/07/2019,09:24:38) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận đổi tên giống đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Xét Tờ khai yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký Bảo hộ giống cây trồng ngày 13/08/2018;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 Chấp nhận đổi tên đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Loài cây trồng

Tên đăng ký

Tên sửa đổi

Ngày

chấp nhận sửa đổi

2017_193

21/8/2017

HMT09

SAO ĐỎ 719

Cà chua - Solanum lycopersicum L.

Công Ty TNHH East West Seed (Hai Mũi Tên Đỏ)