Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 03 Đăng ký bảo hộ GCTM: R8;L8A; XOAN ĐÀO-MB.HT

( - 07/08/2019,08:33:50)  Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2019_95

19/6/2019

Không

Công ty TNHH liên doanh Việt Long

R8

Lúa –

Oryza sativa L.

05/8/2019

2019_96

L8A

2019_127

15/7/2019

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

XOAN ĐÀO-MB.HT

Xoan đào - Prunus arborea Blume Kalkman

07/8/2019