Thông báo / Đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Bằng
 

Đình chỉ hiệu lực 11 Bằng bảo hộ giống cây trồng: BẦU SAO F1 - DELTA 25; ANTHITOXO; AN SINH 1399; STICKY 03; LỘC TRỜI 6; Thảo Dược Vĩnh Hòa 2; LDA8;BÍ XANH LAI F1 NOVA 209; BÁCH HỢP; TRƯỜNG XUÂN 1; HƯƠNG BIỂN 3

( - 07/08/2019,08:52:38) 


 QUYẾT ĐỊNH

Về việc Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-TT-VPBH ngày 06/8/2019,  số 256/QĐ-TT-VPBH ngày 07/8/2019 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

            Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

TT

Số Bằng

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng

Tác giả

Tổ chức đại diện

Lý do đình chỉ

1

67.VN.2018

BẦU SAO F1 - DELTA 25

Bầu - Lagenaria sinceraria(Molina) Stanley.

Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát

Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát

Không

Theo yêu cầu của chủ sở hữu

2

18.VN.2015

ANTHITOXO

Hoa hồng môn –

Anthurium andreanum

Anthura B.V.

Jan van Dijk

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

3

106.VN.2018

AN SINH 1399

Lúa –

Oryza sativa L.

Công ty Cổ phần GCT Nha Hố

Lưu Văn Quỳnh

Không

Không nộp phí đúng thời hạn theo quy định

4

108.VN.2018

STICKY 03

Ngô –

Zea mays L.

Union Prestige Agro Ltd

Union Prestige Agro Ltd

Công ty TNHH Mùa Bội Thu

5

26.VN.2016

LỘC TRỜI 6

Lúa –

Oryza sativa L.

Công Ty CP Tập Đoàn Lộc Trời

Công Ty CP Tập Đoàn Lộc Trời

Không

6

02.VN.2017

Thảo Dược Vĩnh Hòa 2

Công Ty TNHH Khoa Học CNVĩnh Hòa

Phan Văn Hòa

7

79.VN.2018

LDA8

Viện Di Truyền Nông Nghiệp

Dự án DA15/1999

8

73.VN.2018

BÍ XANH LAI F1 NOVA 209

Bí xanh - Benincasa hispida

Công Ty TNHH Hạt Giống Nova

Công ty TNHH Việt Nông

9

01.VN.2017

BÁCH HỢP

Lúa –

Oryza sativa L.

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Nông Nghiệp Bắc Hải

Phạm Tân Hưng

10

02.VN.2016

TRƯỜNG XUÂN 1

Nguyễn Trường Dũng

Nguyễn Trường Dũng

11

03.VN.2016

HƯƠNG BIỂN 3

Công Ty CP Nông Nghiệp Kỹ Thuật Cao Hải Phòng

Nguyễn Anh Tuấn