Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 02 Đăng ký bảo hộ GCTM: VIỆT THÀNH 213 (VT213; DONA-TECHNO

( - 19/08/2019,03:10:02) 


 Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2019_97

21/6/2019

Không

Công ty TNHH GCT Việt Thành

VIỆT THÀNH 213 (VT213)

Lúa –

Oryza sativa L.

09/08/2019

2019_129

05/8/2019

Công ty CP Phát triển Công nghệ sinh học

DONA-TECHNO

Sầu riêng – Durio zibethinus L.

14/8/2019