Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Chấp nhận đổi tên 06 giống đăng ký bảo hộ giống cây trồng: MELO 58 DELTA 26 ANDO 70 GALAXY 79 ANDO 82 SWEET 1

( - 21/08/2019,04:51:44) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận đổi tên giống đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Xét Tờ khai yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký Bảo hộ giống cây trồng ngày 13/08/2018;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 Chấp nhận đổi tên đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Loài cây trồng

Tên đăng ký

Tên sửa đổi

Ngày

chấp nhận sửa đổi

2016_81

8/7/2016

Mướp hương - Luffa cylindrica L.

MƯỚP HƯƠNG F1-MELO 58

MELO 58

21/8/2019

2017_72

14/6/2017

Bầu - Lagenaria sinceraria (Molina) Stanley.

BẦU SAO LAI F1-DELTA 26

DELTA 26

2017_74

14/6/2017

Ớt - Capsicum anmum L

ỚT HIỂM LAI F1-ANDO 70

ANDO 70

2017_75

14/6/2017

Dưa chuột - Cucumis sativus L.

DƯA LEO LAI F1-GALAXY 79

GALAXY 79

2017_76

14/6/2017

Ớt - Capsicum anmum L

ỚT HIỂM LAI F1-ANDO 82

ANDO 82

2018_136

6/8/2018

Ngô –

Zea mays L.

NGÔ NGỌT LAI F1 - SWEET 1

SWEET 1