Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 14 Đăng ký bảo hộ GCTM: VNR1246; DLFSHAB3; DLFBLO4; DLFCARA1; DLFCOP2; DLFCORS2; DLFEDM3; DLFELI2; DLFLAN1; DLFMUL7; DLFPIP12; DLFTIDE5; DLFYIN3; TBM18

( - 22/08/2019,03:40:08) 


 Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2019_92

23/7/2019

Không

Công ty CP Tập đoàn GCT Việt Nam

VNR1246

Lúa –

Oryza sativa L.

23/7/2019

2019_98

24/6/2019

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

Deliflor Royalties B.V.

DLFSHAB3

Cúc - Chrysanthemum L.

8/8/2019

2019_99

DLFBLO4

2019_100

DLFCARA1

2019_101

DLFCOP2

2019_102

DLFCORS2

2019_103

DLFEDM3

2019_104

DLFELI2

2019_105

DLFLAN1

2019_106

DLFMUL7

2019_107

DLFPIP12

2019_108

DLFTIDE5

2019_109

DLFYIN3

2019_110

25/6/2019

Không

Công ty CP Tập đoàn Thaibinh Seed

TBM18

Lúa – Oryza sativa L.

15/7/2019