Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 03 Đăng ký bảo hộ GCTM: Berlinal; Hồng Dương Quang; NOVA01

( - 04/10/2019,02:36:15) 


Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2019_135

29/8/2019

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.

Berlinal

Diếp đắng –Cichorium endivia L.

16/9/2019

2019_132

13/8/2019

Không

Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ nông lâm nghiệp

Hồng Dương Quang

Nho - Vitis vinifera L.

2019_144

4/10/2019

Công ty TNHH Hạt giống Nova

Công ty Thai Seed Research Co., Ltd

NOVA01

Ngô – Zea mays L.

10/10/2019