Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: Dòng 940

( - 28/10/2019,08:40:07) 


Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2019_145

4/10/2019

không

Công ty TNHH Hạt giống Nova

Dòng 940

Bí đao xanh – Benincasa hispida Thunb.

21/10/2019