Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 03 Đăng ký bảo hộ GCTM: NẾP B - K6; SUPER DREAM 62; LOTUS 236

( - 18/11/2019,10:50:15) 


 Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2019_155

07/11/2019

Không

Công Ty TNHH Giống Cây Trồng Bắc Trung Bộ

NẾP B - K6

Lúa –

Oryza sativa L.

12/11/2019

2019_150

25/10/2019

Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát

SUPER DREAM 62

Bí ngô – Cucurbita moschata Duch.

12/10/2019

2019_151

LOTUS 236

Dưa chuột - Cucumis sativus L.