Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 03 Đăng ký bảo hộ GCTM: BLACK QUEEN; NẾP B - K6; WN305

( - 29/11/2019,02:24:18) 


 Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2019_154

6/11/2019

Không

Công Ty TNHH Hạt Giống Hana

BLACK QUEEN

Lúa –

Oryza sativa L.

11/11/2019

2019_155

7/11/2019

Công Ty TNHH GCT Bắc Trung Bộ

NẾP B - K6

12/11/2019

2019_156

7/11/2019

Công Ty TNHH Mahyco Việt Nam

Winall Hi-Tech Seed Co., Ltd

WN305

11/11/2019