Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Chấp nhận đổi tên chủ sở hữu giống cây trồng: MB6; B4.2; HTBC7

( - 03/12/2019,09:40:04) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận đổi tên giống đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Xét Tờ khai yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký Bảo hộ giống cây trồng ngày 13/08/2018;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 Chấp nhận đổi tên đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Loài cây trồng

Chủ sở hữu đăng ký

Chủ sở hữu sửa đổi

Ngày

chấp nhận sửa đổi

2019_86

6/6/2019

Lúa –

Oryza sativa L.

Trần Văn Mười

Công ty Cổ phần Công nghệ nông nghiệp Chiến Thắng

02/12/2019

2019_85

Lê Thị Bẩy

2019_87