Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 02 Đăng ký bảo hộ GCTM: SAO VÀNG; ST25

( - 03/12/2019,09:47:14) 


 Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2019_157

15/11/2019

Không

Trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm và dịch vụ cây trồng

SAO VÀNG

Lúa –

Oryza sativa L.

25/11/2019

2019_158

21/11/2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồ Quang Trí

ST25