Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 08 Đăng ký bảo hộ GCTM: BCH139; BCH168; BCH 116-1; BCH154; BCH12-7; HMT48; LA OR; VÀNG VIỆT MỸ

( - 10/12/2019,09:40:56) 


 Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2019_137

4/9/2019

Không

Trung Tâm Công Nghệ Sinh Học Thành Phố Hồ Chí Minh

BCH139

Dưa lưới –

Cucumis melo  L.

21/11/2019

2019_141

BCH168

2019_138

BCH 116-1

Lan Hòa Thảo - Dendrobium sw

2019_139

BCH154

2019_140

BCH12-7

2019_160

26/11/2019

Công ty TNHH East West Seed (Hai mũi tên đỏ)

HMT48

Bí ngô – Cucurbita moschata Duch

03/12/2019

2019_162

LA OR

Hành – Allium cepa L. var. Cepa

2019_169

03/12/2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Việt Mỹ

VÀNG VIỆT MỸ

Thanh long vàng – Hylocereus magalanthus

04/12/2019