Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 08 Đăng ký bảo hộ GCTM: SAKIMP047; SAKIMP048; SAKIMP044; SAKIMP052; SAKIMP053; SAKIMP054; SAKIMP056; SAKIMP058

( - 16/12/2019,08:37:17) 


 Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2019_170

3/12/2019

Công ty luật TNHH Phạm và Liên danh

Sakata Seed Corporation

SAKIMP047

Mai địa thảo – Impatiens New Guinea Group

3/12/2019

2019_171

SAKIMP048

2019_172

SAKIMP044

2019_173

SAKIMP052

2019_174

SAKIMP053

2019_175

SAKIMP054

2019_176

SAKIMP056

2019_177

SAKIMP058