Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 06 Đăng ký bảo hộ GCTM: JA2; BẠCH VƯƠNG F1; RỒNG ĐỎ JZN219F1; VẠN THẮNG SR; AGI-2; AGI-3

( - 13/01/2020,03:16:34) 


 Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2019_193

27/12/2019

Không

Công ty Cổ phần TNHH Vật tư nông nghiệp Hồng Quang

JA2

Lúa –

Oryza sativa L.

02/1/2020

2019_181

24/12/2019

Công ty CP GCT mùa Vàng

Công ty TNHH Công nghệ hạt giống Hoa Tuệ

BẠCH VƯƠNG F1

Ngô –

Zea mays L.

2019_194

31/12/2019

Trung tâm NC ngô, Viện KH Nông lâm Bắc Kinh; Công ty TNHH GCT Nông khoa ngọc Thâm Quyến

RỒNG ĐỎ JZN219F1

2020_05

9/1/2020

Không

Công ty TNHH MTV Xây dựng Vạn Thắng - TM Vạn Thắng

VẠN THẮNG SR

Siro – Carissa carandas L.

13/1/2020

2020_06

10/1/2020

Viện Di truyền nông nghiệp

AGI-2

Lúa –

Oryza sativa L.

14/1/2020

2020_07

AGI-3