Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 07 Đăng ký bảo hộ GCTM: HMT128; CARINOSA; KIYOKA;DLFZEMB5; DLFSERE10; DLFSEDK10; DLFMGNM2

( - 20/01/2020,02:55:01) 


 

 Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2019_161

26/11/2019

Không

Công Ty TNHH East West Seed (Hai Mũi Tên Đỏ)

HMT128

Mướp đắng - Momordica charantia L.

14/1/2020

2019_163

CARINOSA

Đu đủ - Carica papaya L.

2019_179

13/12/2019

Công ty TNHH MTV Sở hữu trí tuệ VCCI

Nationnal Agriculture and Food Research Organization

KIYOKA

Chè – Camellia sinensis (L.) Kuntze

14/12/2018

2019_189

26/12/2019

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

Deliflor Royalties B.V.

DLFZEMB5

Cúc - Chrysanthemum (spec.)

20/1/2020

2019_190

DLFSERE10

2019_191

DLFSEDK10

2019_192

DLFMGNM2