Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Chấp nhận sửa đổi thông tin đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng: Xoan đào - MB.HT

( - 04/02/2020,04:53:22) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận sửa đổi đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 179, Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11;
Căn cứ Điều 10 Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2013;
Xét đề nghị của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tại Tờ khai yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng ngày 20/01/2020;

          Ghi nhận thay đổi thông tin đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới như sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Thông tin đã đăng ký

Chấp nhận sửa lại thành

Ngày chấp nhận sửa đổi

2019_127

15/7/2019

Xoan đào – MB.HT

Xoan đào

(Prunus arborea (Blume) Kalkman)

- Tên giống:  Xoan đào – MB.HT

- Tên giống: VAFS-XĐ.HT

04/02/2020

- Đồng tác giả: Cao Văn Lạng, Hoàng Văn Thành, Cấn Thị Lan.

- Đồng tác giả: Cao Văn Lạng, Hoàng Văn Thành, Vũ Văn Định