Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng: T58, TH6-6, MV2

( - 10/02/2020,01:42:49) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng - Cục Trồng trọt thông báo:

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp

Tên giống

Tên loài

Tổ chức đại diện

Chủ sở hữu

Ngày đơn hợp lệ

2019_180

16/12/2019

T58

Lúa - Oryza sativa L.

Không

Đặng Văn Trung

. 06/02/2020

2020_08

16/01/2020

TH6-6

Viện Nghiên cứu và phát triển cây trồng

2020_09

MV2