Trình tự thủ tục đăng ký bảo hộ / Hồ sơ đăng ký bảo hộ GCT
 

Hồ sơ đăng ký bảo hộ giống cây trồng

( - 24/03/2020,02:23:19) 


Hồ sơ đăng ký bảo hộ giống cây trồng gồm:

1. Tờ khai đăng ký

2. Tờ khai kỹ thuật (mỗi loài cây trồng có 1 mẫu Tờ khai kỹ thuật tương ứng, trường hợp loài cây trồng mới chưa có mẫu Tờ khai kỹ thuật, sử dụng mẫu Tờ khai KT chung).

3. Ít nhất 3 ảnh kích cỡ tối thiểu 9cm x 15cm thể hiện 3 tính trạng đặc trưng cho giống đăng ký.

4. Biên lai nộp phí hoặc giấy tờ chứng minh đã nộp phí thẩm định đơn tại ngân hàng (hoặc ủy nhiệm chi).

5. Giấy ủy quyền (trường hợp đơn đăng ký được nộp qua một đơn vị đại diện, thường là các đơn từ nước ngoài).

6. Các loại giấy tờ khác nếu có (ví dụ: Hợp đồng chuyển nhượng trường hợp giống có được do chuyển nhượng từ tổ chức/cá nhân khác, giấy tờ chứng minh được hưởng quyền ưu tiên...)