Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng: Lộc Trời 607, MS2019 MASTER-RUMA, MS19 RMTT

( - 30/03/2020,12:04:36) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng - Cục Trồng trọt thông báo:

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Tên giống

Tên loài

Đại diện của chủ đơn

Chủ sở hữu giống cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2020_33

02/03/2020

Lộc Trời 607

Lúa – Oryza sativa L.

Không

Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

23/03/2020

2020_37

26/03/2020

MS2019 MASTER-RUMA

Lúa – Oryza sativa L.

Không

Võ Thị Ngọc

27/03/2020

2020_38

MS19 RMTT