Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng: DF2, DF14, DF16, PH40

( - 31/03/2020,04:36:02) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng - Cục Trồng trọt thông báo:

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Tên giống

Tên loài

Đại diện của chủ đơn

Chủ sở hữu giống cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2020_02

09/01/2020

DF2

Thanh long – Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose

Không

1. Viện Cây ăn quả miền Nam

2. Viện Nghiên cứu Cây trồng và thực phẩm New Zealand

26/03/2020

2020_03

DF14

2020_04

DF16

2020_36

23/03/2020

PH40

Vải – Litchi chinensis Sonn.

Không

Viện Khoa học Kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc

27/03/2020