Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Thông báo chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng: DT2018, DT2019, KH-18, SV19, Việt Thành 237, Đông Ưu 262, Việt Thành 337, L32, L34.

( - 10/07/2020,10:44:45) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng - Cục Trồng trọt thông báo:

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Tên giống

Tên loài

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tác giả chính

Ngày đơn hợp lệ

2020_84

05/6/2020

DT2018

Lúa

(Oryza sativa L.)

Đoàn Thị Minh Thúy

Đoàn Thị Minh Thúy

22/6/2020

2020_85

DT2019

2020_87

08/6/2020

KH-18

Lúa

(Oryza sativa L.)

Công ty cổ phần giống cây trồng Thanh Hóa

Công ty cổ phần giống cây trồng Thanh Hóa

22/6/2020

2020_79

12/6/2020

SV19

Ngô

(Zea mays L.)

Công ty TNHH công nghệ giống nông nghiệp Sao Việt

Công ty hữu hạn hạt giống Đại Ái – Trùng Khánh

27/6/2020

2020_92

12/6/2020

Việt Thành 237

Lúa

(Oryza sativa L.)

Công ty TNHH giống cây trồng Việt Thành

Lương Văn Đông

22/6/2020

2020_93

12/6/2020

Đông Ưu 262

Lúa

(Oryza sativa L.)

Công ty TNHH giống cây trồng Việt Thành

Lương Văn Đông

22/6/2020

2020_94

12/6/2020

Việt Thành 337

Lúa

(Oryza sativa L.)

Công ty TNHH giống cây trồng Việt Thành

Lương Văn Đông

22/6/2020

2020_109

01/7/2020

L32

Lạc

(Arachis hypogeal L.)

Trung tâm NC & PT Đậu đỗ - Viện Cây lương thực, cây thực phẩm

Nguyễn Xuân Thu

03/7/2020

2020_110

01/7/2020

L34

Lạc

(Arachis hypogeal.)

Trung tâm NC & PT Đậu đỗ - Viện Cây lương thực, cây thực phẩm

Nguyễn Xuân Thu

03/7/2020