Thông báo / Phục hồi hiệu lực bằng
 

Quyết định phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng: GS55R

( - 16/07/2020,09:53:10) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ quyết định 142/QĐ-TT-VPBH ngày 15/07/2020 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng

 

TT

Số Bằng

Tên giống

 

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ/tác giả giống cây trồng

Đại diện của chủ đơn

1

28.VN.2017

GS55R

Lúa

(Oryza sativa L.)

Công ty TNHH giống cây trồng Hoa Phong, Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Công ty cổ phần Đại Thành