Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 03 đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới: Long Hương 8117, VN172, MN2

( - 04/08/2020,03:46:03) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng - Cục Trồng trọt thông báo:

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Tên giống

Tên loài

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tác giả chính

Ngày đơn hợp lệ

2020_86

05/6/2020

Long Hương 8117

Lúa

(Oryza sativa L.)

Văn phòng đại diện Công ty hữu hạn giống kỹ thuật cao Long Bình, Tứ Xuyên, Tp. Hà Nội

Văn phòng đại diện Công ty hữu hạn giống kỹ thuật cao Long Bình, Tứ Xuyên, Tp. Hà Nội

23/7/2020

2020_111

02/7/2020

VN172

Ngô

(Zea mays L.)

Viện Nghiên cứu Ngô

Ngô Thị Minh Tâm, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Trường, Ngụy Thị Hương Lan, Nguyễn Phúc Quyết, Nguyễn Thị Ánh Thu, Nguyễn Thị Kim Lệ, Nguyễn Như Tiền, Nguyễn Ngọc Diệp, Bùi Đức Hải

29/7/2020

2020_112

02/7/2020

MN2

Ngô

(Zea mays L.)

Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam

Trần Kim Định

29/7/2020