Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 02 đơn đăng ký bảo hộ giống: PN99, Thái Hương

( - 24/08/2020,09:39:53) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng - Cục Trồng trọt thông báo:

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Tên giống

Tên loài

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tác giả chính

Ngày đơn hợp lệ

2020_106

22/6/2020

PN99

Lúa

(Oryza sativa L.)

Công ty TNHH MTV giống cây trồng Quảng Bình – Công ty cổ phần Tổng công ty nông nghiệp Quảng Bình

Công ty TNHH MTV giống cây trồng Quảng Bình

14/8/2020

2020_115

20/7/2020

Thái Hương

Lúa

(Oryza sativa L.)

Công ty TNHH nông nghiệp hữu cơ TH

Nguyễn Mạnh Tường

17/8/2020