Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Thông báo chấp nhận đơn: KM6, JD- One

( - 31/08/2020,03:57:13) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng - Cục Trồng trọt thông báo:

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Tên giống

Tên loài

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tác giả chính

Ngày đơn hợp lệ

2020_120

04/8/2020

KM6

Ngô

(Zea mays L.)

Tổng cục phát triển nông thôn Hàn Quốc (Rural development administration, Republic of Korea)

Seong-Bum Baek

17/8/2020

2020_133

19/8/2020

JD- One

Lúa

(Oryza sativa L.)

 

Công ty cổ phần Lộc Trời –Viên Thị

 

24/8/2020