Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Quyết định cấp sửa đổi bằng bảo hộ giống VNR20

( - 31/08/2020,04:22:33) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp sửa đổi bằng bảo hộ giống cây trồng

Căn cứ quyết định 168/QĐ-TT-VPBH ngày 25/08/2020 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng

TT

Số Bằng

Tên giống đã đăng ký

 

Tên giống sau khi sửa đổi

Tên loài

Chủ sở hữu giống cây trồng

Lý do cấp sửa đổi

1

25.VN 2020

VS20

VNR20

       Lúa

(Oryza sativa L.)

Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam

Thống  nhất  tên giống bảo hộ với tên  giống công  nhận theo Quyết định số 415/QĐ-TT-CLT ngày 04/12/2019 của Cục Trồng trọt về việc công nhận sản xuất thử giống cây trồng nông nghiệp