Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Thông báo chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng: TV1939, LISIN CL859, MOMOKA CL857, BETA CL361B,VENUS CL243, MOUNTION CL122,CLONE PEERESS CL156, DEKWHATSAPP, DLFCOCO5.

( - 01/09/2020,10:56:13) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng - Cục Trồng trọt thông báo:

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

Số đơn

Ngày nộp đơn

Tên giống

Tên loài

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tác giả chính

Ngày đơn hợp lệ

2020_77

23/05/2020

TV1939

Bí đỏ – Cucurbita moschata Duchesne

Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Trang Việt.

 

Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Trang Việt.

 

19/08/2020

2020_43

27/03/2020

LISIN CL859

Lan hồ điệp -

Phalaenopsis Blume

CLONE International Biotech Co., Ltd.

CLONE International Biotech Co., Ltd.

20/08/2020

2020_44

MOMOKA CL857

2020_45

BETA CL361B

2020_46

VENUS CL243

2020_47

MOUNTION CL122

2020_48

CLONE PEERESS CL156

2020_118

03/08/2020

DEKWHATSAPP

Hoa cúc (Chrysanthemum spec.)

Dekker Breeding

B.V

Cornelis W. Dekker

19/08/2020

2020_119

 

DLFCOCO5

Deliflor Royalties B.V.

Arie Gerard Post