Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ 14 giống cây trồng: DL08, VT868, DLFCHELD3, DLFILVI1, DLFABB12, DLFABB13, DLFBOHE7, DLFCIPR3, DLFILVD3, DLFMAT3, DLFROSC10, DLFROSSD5, Hương Ngọc, MĐ-HG

( - 10/09/2020,03:37:00) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng - Cục Trồng trọt thông báo:

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Tên giống

Tên loài

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tác giả chính

Ngày đơn hợp lệ

2020_134

24/08/2020

DL08

Dưa lưới (Cucumis melo L.)

 

Sở Khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Đoàn Hữu Cường

31/08/2020

2020_135

27/08/2020

VT868

Lúa –Oryza sativaL.

Công ty TNHH liên doanh Việt Long

Nguyễn Thái Hưng

03/09/2020

2020_123

11/08/2020

DLFCHELD3

hoa cúc (Chrysanthemum spec.)

Deliflor Royalties B.V.

Arie Gerard Post

01/09/2020

2020_124

DLFILVI1

Deliflor Royalties B.V.

Deliflor Royalties B.V.

2020_125

DLFABB12

Deliflor Royalties B.V.

Arie Gerard Post

2020_126

DLFABB13

Deliflor Royalties B.V.

Arie Gerard Post

2020_127

DLFBOHE7

Deliflor Royalties B.V.

Arie Gerard Post

2020_128

DLFCIPR3

Deliflor Royalties B.V.

Arie Gerard Post

2020_129

DLFILVD3

Deliflor Royalties B.V.

Arie Gerard Post

2020_130

DLFMAT3

Deliflor Royalties B.V.

Arie Gerard Post

2020_131

DLFROSC10

Deliflor Royalties B.V.

Arie Gerard Post

2020_132

DLFROSSD5

Deliflor Royalties B.V.

Arie Gerard Post

2020_142

03/09/2020

Hương Ngọc

Lúa –Oryza sativaL

Công ty cổ phần giống cây trồng Cửu Long

Công ty cổ phần giống cây trồng Cửu Long

07/09/2020

2020_143

03/09/2020

MĐ-HG

Mướp đắng -Momordica charantiaL.

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Xín Mần.

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Xín Mần.

07/09/2020