Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ giống cây trồng: Bắc Đẩu

( - 11/09/2020,03:14:43) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng 

Căn cứ quyết định số 186/QĐ-TT-VPBH ngày 07/9/2020 của Cục trưởng Cục Trồng trọt về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới:

 

TT

Số bằng

Tên giống

Tên loài

Chủ sở hữu

Tác giả chính

Thời hạn hiệu lực

1

41.VN.2020

Bắc đẩu

Lúa – Oryza sativa L

Công ty Cổ phần tập đoàn Lộc Trời

Công ty Cổ phần tập đoàn Lộc Trời

20 năm