Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ 4 giống lúa: VS18, KOSIDI 01, JAPODI 01, BĐR27.

( - 01/10/2020,03:04:32) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng 

Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-TT-VPBH, 214/QĐ-TT-VPBH, 215/QĐ-TT-VPBH, 216/QĐ-TT-VPBH ngày 01/10/2020 của Cục trưởng Cục Trồng trọt về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới:

TT

Số bằng

Tên giống

Tên loài

Chủ sở hữu

Tác giả chính

Thời hạn hiệu lực

1

49.VN.2020

VS18

Lúa –

Oryza sativa L.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

20 năm

2

47.VN.2020

KOSIDI 01

Lúa –

Oryza sativa L.

Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Phát triển nông nghiệp ADI

Lê Thanh Hải

20 năm

3

48.VN.2020

JAPODI 01

Lúa –

 Oryza sativa L.

Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Phát triển nông nghiệp ADI

Lê Thanh Hải

20 năm

4

46.VN.2020

BĐR27

Lúa –

Oryza sativa L.

Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ

TS. Lưu Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Huyền, Phạm Văn Nhân, Tạ Thị Huy Phú, Trần Thị Mai

20 năm