Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

,Cấp bằng bảo hộ 05 giống cây trồng mới: OM368, Trung Nông 223, OM461, LY006, OM384, OM463.

( - 03/11/2020,10:27:54) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng 

Căn cứ quyết định số 242/QĐ-TT-VPBH ngày 10/10/2020; Quyết định số 254/QĐ-TT-VPBH ngày 23/10/2020, Quyết định số 257/QĐ-TT-VPBH ngày 23/10/2020; 258/QĐ-TT-VPBH ngày 26/10/2020; Quyết định số 255/QĐ-TT-VPBH ngày 23/10/2020; Quyết định số 256/QĐ-TT-VPBH ngày 23/10/2020  của Cục trưởng Cục Trồng trọt về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới:

TT

Số bằng

Tên giống

Tên loài

Chủ sở hữu

Tác giả

Thời hạn hiệu lực

1

52.VN.2020

OM368

Lúa

(Oryza sativa L.)

Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long

Nguyễn Thị Lang và đồng tác giả: Phạm Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Xà, Bùi Chí Bửu

20 năm

2

53.VN.2020

Trung Nông 223

Dưa chuột –

Cucumis sativus L.

Công ty TNHH giống cây trồng Trung Nông

Tô Thành Trung

20 năm

3

54.VN.2020

OM461

Lúa

(Oryza sativa L.)

Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long

Trần Ngọc Thạch và đồng tác giả: Nguyễn Thúy Kiều Tiên, Nguyễn Thiên Lương, Nguyễn Khoa Nam

20 năm

3

55.VN.2020

LY006

Lúa

(Oryza sativa L.)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Trang

Công ty HH hạt giống KHKT Thiên Long Thiên Tân Trung Quốc

20 năm

4

56.VN.2020

OM384

Lúa

(Oryza sativa L.)

Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long

Trần Thị Cúc Hòa và đồng tác giả: Trần Như Ngọc

20 năm

5

57.VN.2020

OM463

Lúa

(Oryza sativa L.)

Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long

Trần Ngọc Thạch và đồng tác giả: Nguyễn Thúy Kiều Tiên, Nguyễn Thiên Lương, Nguyễn Khoa Nam.

20 năm