Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 
 

Thông báo chấp nhận đơn: Venus B39, Hương Cẩm, DLEPVERGI, FUJISAWA, HƯƠNG CỐM 16, HƯƠNG CỐM 18, TÍM TỨ QUÍ, HANA SỐ 8, HC 168

( - 16/07/2021,09:10:32) 

Thông báo chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng