Văn bản pháp quy / Thông tư
 

Thông tư số 03/2021/TT-BNNPTNT

( - 20/09/2021,03:45:41) 


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng:

- Nội dung TT 03

- Phụ lục