Thông báo
 

Chấp nhận 07 Đăng ký bảo hộ GCTM: HMT128; CARINOSA; KIYOKA;DLFZEMB5; DLFSERE10; DLFSEDK10; DLFMGNM2

( - 20/01/2020,02:55:01) 

Chấp nhận 06 Đăng ký bảo hộ GCTM: JA2; BẠCH VƯƠNG F1; RỒNG ĐỎ JZN219F1; VẠN THẮNG SR; AGI-2; AGI-3

( - 13/01/2020,03:16:34) 

Chấp nhận 08 Đăng ký bảo hộ GCTM: SAKIMP047; SAKIMP048; SAKIMP044; SAKIMP052; SAKIMP053; SAKIMP054; SAKIMP056; SAKIMP058

( - 16/12/2019,08:37:17) 

Chấp nhận 08 Đăng ký bảo hộ GCTM: BCH139; BCH168; BCH 116-1; BCH154; BCH12-7; HMT48; LA OR; VÀNG VIỆT MỸ

( - 10/12/2019,09:40:56) 

Chấp nhận 02 Đăng ký bảo hộ GCTM: SAO VÀNG; ST25

( - 03/12/2019,09:47:14) 

Chấp nhận 03 Đăng ký bảo hộ GCTM: BLACK QUEEN; NẾP B - K6; WN305

( - 29/11/2019,02:24:18) 

Chấp nhận 03 Đăng ký bảo hộ GCTM: NẾP B - K6; SUPER DREAM 62; LOTUS 236

( - 18/11/2019,10:50:15) 

Chấp nhận đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: Dòng 940

( - 28/10/2019,08:40:07) 

Chấp nhận 03 Đăng ký bảo hộ GCTM: Berlinal; Hồng Dương Quang; NOVA01

( - 04/10/2019,02:36:15) 

Chấp nhận 05 Đăng ký bảo hộ GCTM: NGẢI HOA VÀNG THỊNH MINH - VN; PHAN THIÊN HOA THỊNH MINH - VN; ĐẬU TRIỀU THỊNH MINH - VN; SD57; TLG1

( - 30/08/2019,02:17:52) 

Chấp nhận 14 Đăng ký bảo hộ GCTM: VNR1246; DLFSHAB3; DLFBLO4; DLFCARA1; DLFCOP2; DLFCORS2; DLFEDM3; DLFELI2; DLFLAN1; DLFMUL7; DLFPIP12; DLFTIDE5; DLFYIN3; TBM18

( - 22/08/2019,03:40:08) 

Chấp nhận 02 Đăng ký bảo hộ GCTM: VIỆT THÀNH 213 (VT213; DONA-TECHNO

( - 19/08/2019,03:10:02) 

Chấp nhận 03 Đăng ký bảo hộ GCTM: R8;L8A; XOAN ĐÀO-MB.HT

( - 07/08/2019,08:33:50) 

Chấp nhận 09 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: QUÝ MAI; MHC2; BB055; BB350; BB376; BB434; BB523; BB584; BB586;

( - 23/07/2019,03:53:01) 

Chấp nhận 06 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: ZANMUMARBLE WHITE, ZANMUMARBLE, HẠ ĐEN, VN116, VN1519, HERVIT 53

( - 05/07/2019,10:23:08)