Thông báo
 

Chấp nhận 01 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: HƯƠNG THƠM 8

( - 17/07/2018,09:06:37) 

Chấp nhận 02 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: VS 22, VS 24

( - 11/07/2018,03:20:43) 

Chấp nhận 09 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: ĐC3, HATRI 10, HATRI 11, HG102, THẦN NÔNG VIỆT 5 (TNV 5), THẦN NÔNG VIỆT 6 (TNV 6), THẦN NÔNG VIỆT 7 (TNV 7), THẦN NÔNG VIỆT 8 (TNV 8), TH 668

( - 06/07/2018,03:47:12) 

Chấp nhận 33 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: IM-BM 6go, MARMO22GO, Viện lúa đồng bằng song Cửu Long, SUNG CAMY, TÁO TÍM, MQ 6789, DƯA LEO LAI (F1): 223, KOSIDI

( - 03/07/2018,09:26:34) 

Chấp nhận 02 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: LIAO 9; HOKSY 10 GOKIN

( - 30/05/2018,03:37:13) 

Chấp nhận 08 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: NGÔ NẾP LAI F1-FUTURE 18, NGÔ NẾP LAI F1-FUTURE 16, ANTHDUDKA, ANTHECWIE, VENTURA, DT66, DT82, YOTSUBOSHI

( - 07/05/2018,11:04:12) 

Chấp nhận 01 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: KM1

( - 18/04/2018,09:07:53) 

Chấp nhận 27 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: AD08, CURLED MONROE, JUICY PURPLE, SAMBA RICH, TRAVI 158, VINASOY 01-CT, VINASOY 02-NS, SEI NO HAKKOU, SEI NO SHOKOU, SEI PAREIRA SALMON....

( - 04/04/2018,02:57:11) 

Chấp nhận 07 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: GIA LỘC 26, GIA LỘC 35, GIA LỘC 43, GIA LỘC 47, GIA LỘC 601, CỬU LONG 818, CỬU LONG 307

( - 14/03/2018,03:55:06) 

Chấp nhận 03 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: ST22, ST23, ST24

( - 02/02/2018,02:53:53) 

Chấp nhận 20 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: GKG5, GKG34, GKG35, MK668, DLFESCAM, DLFYINX1, DLFPURP7, DLFOLGNE, DLFLOVE3, DLFLICI3, DLFLICI1, DLFINN3, DLFAR1, DLFALT2, LY2099, SMART 28, SMART 68, QN-01, ĐA KHÔI SỐ 1

( - 22/01/2018,09:49:07) 

Chấp nhận 06 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: OM418, OM441, OM448, LJ18, VS15, VN667

( - 27/12/2017,01:32:34) 

Chấp nhận 04 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: SA282, LG38772, LG38778, VJ5

( - 01/12/2017,02:09:18) 

Chấp nhận 08 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: PHÚC THÁI 168, ĐH12, HQ21, VN20, OM241, OM376, OM384, OM428

(VPBH - 28/11/2017,04:06:41) 

Chấp nhận 02 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: NGŨ VỊ TỬ NGỌC LINH – VDL/01-2017, SÂM VIỆT NAM – VDL/01 - 2017

( - 21/11/2017,10:36:51)